టెంకాయ(tenkaaya)

/ten-kaa-ya/
[Telugu] plural టెంకాయలు (tenkayalu)

Coconut

Synonyms in other languages

Assamese

Bengali

Gujarati

Hindi

Kannada

Konkani

Latin names

Malayalam

Marathi

Oriya

Punjabi

Sanskrit

Sinhala

Tamil

Telugu

Urdu

Countries

Regions

Related terms