వేరు శనక్కాయలు(veru shenakkayalu)

/ve-ru she-na-kkaya-lu/
[Telugu]

Peanut (US: ground nut).

Synonyms in other languages

Bengali

Gujarati

Hindi

Konkani

Latin names

Malayalam

Marathi

Sinhala

Tamil

Telugu

Countries

Regions

Related terms