ఎండు మిరపకాయ(endu mirupakaya)

/endu mirapakayalu/
[Telugu] plural ఎండు మిరపకాయ (endu mirapakayalu)

Red chillis

Synonyms in other languages

Bengali

Gujarati

Hindi

Kannada

Konkani

Latin names

Malayalam

Marathi

Nepali

Punjabi

Sinhala

Tamil

Telugu

Urdu

Countries

Regions

Related terms