బూడిద గుమ్మడి కాయ(boodida gummadi kaaya)

/boo-di-da gumma-di kaaya/
[Telugu]

Ash gourd, winter melon or wax gourd.

Synonyms in other languages

Bengali

English

Gujarati

Hindi

Konkani

Latin names

Malayalam

Marathi

Tamil

Tamil or Malayalam

Telugu

Countries

Regions

Related terms