ఉప్పుడు బియ్యం(uppudu biyyamu)

/uppu-du bi-yyam/
[Telugu]

Par-boiled rice

Synonyms in other languages

Bengali

Gujarati

Hindi

Latin names

Marathi

Sinhala

Tamil

Telugu

Urdu

Countries

Regions