పచ్చి మిరప కాయ(pachi mirapakaya)

/pa-chchi mi-ra-pa-kaa-ya-lu/
[Telugu] plural పచ్చి మిరప కాయలు (pachi mirapakayalu)

Hot green chillis

Synonyms in other languages

Bengali

Gujarati

Hindi

Konkani

Latin names

Marathi

Sinhala

Tamil

Countries

Regions

Related terms