zuppa di pinne di pescecane

/TSOOP-pah dee PEEN-neh dee per-sheh-KAH-neh/
[Italian]

Shark's fin soup

Countries