zuppa di frutti di mare

/TSOOP-pah dee FROOT-tee de MAH-reh/
[Italian]

Seafood soup

Countries