zuppa de coda di bue

/TSOOP-pah dee KOH-dah dee BOO-eh/
[Italian]

Oxtail soup

Countries