txardiña

[Basque]

Sardine

Synonyms in other languages

Latin names

Countries