shampanja

/SHAHM-pahn-yah/
[Finnish]

Champagne

Countries