burro senza

/BOOR-roh sehn-tsah/
[Italian]

Without butter

Countries