senza burro

/SEHN-tsah BOOR-roh/
[Italian]

Without butter

Countries