సీమ రేగి పండు(seema regi pandu)

/see-ma re-gi pandu/
[Telugu]

Apple

Synonyms in other languages

Latin names

Countries

Regions