રવિવાર(ravivāra)

[Gujarati]

Sunday

Countries

Regions