prato feito

/PRAT-oo FAY-too/
[Portuguese]

Set meal

Countries