pesce fresco

/PEH-sheh FREHS-koh/
[Italian] plural peschi freschi

Fresh fish

Countries