பசலை தண்டு(pasalai thandu)

[Tamil]

Spinach stalks.

Synonyms in other languages

Bengali

Hindi

Konkani

Latin names

Malayalam

Telugu

Countries

Regions

Related terms