paròwka

/pah-ROOV-kah/
[Polish] plural paròwki

Pork frankfurters

Countries