పనిమనిషి(pani manishi)

/pa-ni ma-ni-shi/
[Telugu]

Servant

Countries

Regions