nước tương(nuroc tuang)

[Vietnamese]

Soya sauce

Countries