nakkeja

/NAH-kay-yah/
[Finnish]

Frankfurters

Countries