Mira potato

[English] plural Mira potatoes

Mira is a floury Sarpo potato resistant to blight. They make good baked potatoes

Synonyms in other languages

Latin names