કૉડને મળતી એક દરિયાઈ ખાદ્ય માછલી(kŏḍanēmaḷatī'ēkadariyā'īkhādyamāchalī)

[Gujarati]

Haddock

Synonyms in other languages

Latin names

Countries

Regions