kamba mdogo

[Swahili]

Prawn (US: shrimp)

Countries