కాలేయం(kālēyaṁ)

[Telugu]

Liver

Countries

Regions