hovĕzí polevka se masovými knedlíčký

/hoh-vyeh-zee poh-lef-kah se muh-soh-vee-mee k-ned-leetch-kee/
[Czech]

Beef soup with meatballs.

Countries