గింజలు(ginjalu)

/gin-jalu/
[Telugu]

Seeds

Countries

Regions