giallo / gialla

/JYAHL-loh/lah/
[Italian] plural gialli / gialle

Yellow

Countries