fritto di pesce

/FREET-toh dee PEH-sheh/
[Italian]

Fried fish

Countries