estreito/estreita

/SHTRAY-too/tuh/
[Portuguese] plural estreitos/estreitas

Narrow

Countries