ఎర్ర ఉల్లిగడ్డ(erra ulligadda)

/erra ulli-gadda/
[Telugu] plural ఎర్ర ఉల్లిగడ్డలు (erra ulli gaddalu)

Red onions

Synonyms in other languages

Latin names

Countries

Regions