Edgecote Purple potato

[English] plural Edgecote Purple potatoes

Edgecote Purple is a purple-fleshed potato

Synonyms in other languages

Latin names