ડિસેમ્બર(ḍisēmbara)

[Gujarati]

December

Countries

Regions