cordeiro

/kohr-DAY-roo/
[Portuguese]

Lamb

Countries