con porchetta

/kohn pohr-KEHT-tah/
[Italian]

With cold pork

Countries