cabeça de pescada cozida

/kuh-BEH-suh deu pish-KAH-duh koo-ZHEE-duh/
[Portuguese]

Boiled head of hake.

Countries