burro di Malga

/BOOR-roh dee MAHL-gah/
[Italian]

"Sheperd's huts butter." Sheep's milk butter.

Countries