bistecca di cinghiale

/bee-STEHK-kah dee cheen-GHYAH-leh/
[Italian] plural bistecche di cinghiale

Wild boar steak

Countries