beurre de noix

/bur duh NWAH/
[French]

Walnut butter

Countries