bagna grandorange

/BAH-nyah grahn-doh-RAHN-jeh/
[Italian]

A bath of orange.

Countries