azeitona preta

/uh-zey-TOH-nuhsh preh-tuhsh/
[Portuguese] plural azeitonas pretas

Black olive

Synonyms in other languages

Latin names

Countries