Axona potato

[English] plural Axona potatoes

Axona is a floury Sarpo potato resistant to blight. They make good baked potatoes

Synonyms in other languages

Latin names