arroz de cozido

/ah-RROHS deu koo-ZHEE-doo/
[Portuguese]

Rice cooked in meat stock.

Countries