αρμιλάρια η μελιτόχρωμη(armilária i melitóchromi)

/ahr-mee-LAH-ryah ee meh-lee-TOH-hroh-mee/
[Greek]

Honey fungus. They should always be well cooked.

Synonyms in other languages

Latin names

Countries