alkoholiton

/AHL-koh-hoh-lee-tohn/
[Finnish] plural alkoholittomat / alkoholittomia

Alcohol free. Non-alcoholic.

Countries