aberto/aberta

/uh-BEHR-to/
[Portuguese]

Open

Countries