ζωμός από λαχανικά(zomós apó lachaniká)

/zoh-MOSS ah-POH lah-hah-nee-KAH/
[Greek]

Vegetable broth or stock.

Countries