τσιγαρίζω(tsigarízo)

/tsee-ghah-REE-zoh/
[Greek]

To braise

Countries