தாமரை தண்டு(thamari thandu)

[Hindi]

Lotus stem

Synonyms in other languages

Hindi

Latin names

Sinhala

Countries